Declaració de Política de compromís

CARINTEC FUSTA S.L. és una Fusteria Industrial dedicada a la fabricació, subministrament i instal·lació de tot tipus de productes derivats de la fusta.

Per això, ha decidit implantar i mantenir els requisits de Cadena de Custòdia de les Organitzacions FSC, d’acord amb els seus Estàndards i Regles d’Ús de la Marca, per promoure el consum de fusta procedent de boscos ben gestionats d’acord amb els Principis i els Criteris FSC i garantir l’aprofitament sostenible d’aquest recurs, d’acord amb els establerts a l’estàndard actualitzat FSC-STD-40-004 V3-1 ESP: Estàndard FSC® de Cadena de Custòdia per a empreses que subministren i fabriquen productes certificats FSC® i el compliment de la normativa de prevenció de riscos laborals i dels drets dels treballadors segons la Declaració de lOIT. ( Organització Internacional del Treball)

CARINTEC FUSTA S.L. a més, es compromet a establir i mantenir un sistema de verificació, control i traçabilitat de les seves fonts de subministrament de matèries primeres, per evitar estar involucrada directament o indirectament en les activitats següents:

 • Tala il·legal o comerç de fusta o productes forestals il·legals
 • Violació dels drets tradicionals i humans en les operacions silvícoles
 • Destrucció d’alts valors de conservació a les operacions silvícoles
 • Conversió de boscos en plantacions forestals o altres usos
 • Introducció d’organismes genèticament modificats a les operacions silvícoles
 • Violació de qualsevol dels convenis fonamentals de l’OIT

A més, l’empresa es compromet a millorar contínuament les condicions de seguretat i salut a les feines, així com eliminar qualsevol tipus de discriminació laboral. Per això assumeix el compromís de:

 • No impedir als treballadors associar-se lliurement, triar els seus representants i complir amb el dret a la negociació col·lectiva
 • No fer ús del treball forçós, entès aquest com tota feina o servei que s’obtingui d’una persona sota amenaça per a la qual aquesta persona no s’hagi ofert de forma voluntària o aquesta feina s’hagi demanat com a forma de pagar un deute
 • No utilitzeu mà d’obra/treballadors per sota de l’edat mínima legal o de l’edat d’escolarització obligatòria
 • Reconèixer els drets de les treballadores a la realització dels controls prenatals, així com altres drets reconeguts per la llei als quals es poden acollir tots dos progenitors (reducció de jornada, lactància, conciliació de la vida laboral i familiar, excedència, baixa per paternitat, …) i el dret a les baixes maternitat i paternitat que s’ajusten a la legislació vigent.
 • Complir i promoure la igualtat de gènere i prevenir la discriminació laboral entre homes i dones en matèries com, per exemple: pràctiques docupació, oportunitats de capacitació, adjudicació de contractes i en els processos dinvolucrament i les activitats de gestió. Així mateix, evitar la discriminació referida a qualsevol distinció, exclusió o preferència que tingui l’efecte d’anul·lar o impedir la igualtat d’oportunitats i tracte
 • Abonar per la prestació d’un treball d’igual valor la mateixa retribució, satisfeta directament o indirectament, i sigui quina sigui la seva naturalesa, salarial o extrasalarial, sense que es pugui produir cap discriminació per raó de sexe o una altra forma de discriminació;

Facebook

Facebook